Điều khoản sử dụng

111

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chấp thuận Điều khoản sử dụng

Khách hàng vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng này trước khi truy cập và sử dụng trang web S4B (sau đây gọi là “Trang web S4B Việt Nam”). Bằng cách chấp thuận Điều khoản sử dụng này, đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân theo các quy tắc quản lý việc sử dụng dịch vụ do Trang web S4B Việt Nam cung cấp. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail service@s4b.com.vn.

Bạn không cần đăng ký để sử dụng đầy đủ các dịch vụ được cung cấp trên trang web S4B Việt Nam, tuy nhiên bạn có thể cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ email của bạn để liên lạc thêm giữa bạn và Trang web S4B Việt Nam. Bằng cách cung cấp các thông tin cá nhân này, bạn đồng ý nhận bản tin, email và các thông tin liên lạc khác về dịch vụ của chúng tôi. Bất cứ khi nào bạn muốn không nhận chúng, bạn có thể thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Mọi thông tin cá nhân mà bạn gửi sẽ được xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của Trang web S4B Việt Nam.

​Quyền và trách nhiệm của người dùng

Khi truy cập vào Trang web S4B Việt Nam, bạn có trách nhiệm tự cung cấp cho mình tất cả phần cứng, phần mềm, điện thoại hoặc các thiết bị và/hoặc dịch vụ liên lạc khác để kết nối với Internet và truy cập Trang web S4B Việt Nam cũng như mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí hoặc lệ phí khác phát sinh khi kết nối Internet và truy cập Trang web S4B Việt Nam.

Hành vi của người dùng

Bằng việc sử dụng Dịch vụ của S4B Việt Nam và truy cập Trang web S4B Việt Nam, bạn hiểu rằng các hành vi sau sẽ bị nghiêm cấm:

 • Phản đối Nhà nước Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động hoặc cung cấp thông tin chống Chính phủ Việt Nam;
 • Kích động bạo lực, chiến tranh, xâm lược giữa các quốc gia, giữa các dân tộc, kích động tục tĩu, đồi trụy, tội phạm, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;
 • Tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và các bí mật khác theo quy định của pháp luật;
 • Xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân;
 • Giới thiệu, tuyên truyền các sản phẩm, dịch vụ bị pháp luật cấm;
 • Đề cập đến các vấn đề liên quan đến chính trị, tôn giáo;
 • Dùng từ ngữ thiếu văn hóa, vi phạm đạo đức và văn hóa truyền thống của Việt Nam;
 • Hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ Người dùng/Khách hàng nào khác sử dụng và tận hưởng các Tính năng Tương tác;
 • Đăng hoặc truyền tải bất kỳ thông tin bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, thô tục, khiêu dâm, tục tĩu hoặc không đứng đắn dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ việc truyền tải nào cấu thành hoặc khuyến khích hành vi cấu thành tội phạm hình sự, làm phát sinh xung đột dân sự trách nhiệm pháp lý hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế nào;
 • Đăng hoặc truyền bất kỳ thông tin, phần mềm hoặc tài liệu nào khác vi phạm hoặc xâm phạm quyền của người khác, bao gồm cả tài liệu xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai hoặc được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác hoặc các tác phẩm phái sinh có tôn trọng mà không cần phải xin phép trước từ chủ sở hữu hoặc người có quyền;
 • Đăng hoặc truyền bất kỳ thông tin, phần mềm hoặc tài liệu nào khác có chứa vi-rút hoặc thành phần có hại khác;
 • Thay đổi thiệt hại hoặc xóa bất kỳ Nội dung hoặc thông tin liên lạc nào khác không phải là Nội dung của riêng bạn hoặc gây trở ngại cho khả năng người khác truy cập Trang web S4B Việt Nam;
 • Làm gián đoạn luồng giao tiếp thông thường trong Khu vực Tương tác;
 • Tuyên bố về mối quan hệ với hoặc phát ngôn cho bất kỳ doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan hoặc tổ chức nào khác mà bạn không được phép tuyên bố về mối quan hệ đó;
 • Sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc âm mưu vi phạm pháp luật và mọi quy tắc, chính sách hoặc hướng dẫn hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ truy cập Internet hoặc dịch vụ trực tuyến.

Khu vực tương tác

Bạn thừa nhận rằng Trang web S4B Việt Nam có thể bao gồm nhiều khu vực tương tác khác nhau (“Khu vực tương tác”), bao gồm nhưng không giới hạn ở công việc. Các Vùng tương tác này cho phép phản hồi về Trang web S4B Việt Nam. Bạn cũng hiểu thêm rằng Trang web S4B Việt Nam không kiểm soát tin nhắn, thông tin hoặc tệp được gửi đến các Vùng tương tác đó và Trang web S4B Việt Nam có thể cung cấp cho bạn và những người dùng khác khả năng tạo và quản lý Vùng tương tác. Tuy nhiên, Trang web S4B Việt Nam, công ty con và công ty mẹ hoặc các chi nhánh cũng như giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý tương ứng của họ đều không chịu trách nhiệm về Nội dung trong bất kỳ Khu vực tương tác nào.

Việc sử dụng và/hoặc quản lý Vùng tương tác của bạn sẽ chịu sự điều chỉnh của Thỏa thuận này và mọi quy tắc hoặc quy trình vận hành bổ sung của bất kỳ Vùng tương tác nào do bạn hoặc người dùng khác thiết lập, nếu có. Bạn thừa nhận rằng Trang web S4B Việt Nam không thể và không có ý định sàng lọc trước các thông tin liên lạc. Ngoài ra, vì Trang web S4B Việt Nam khuyến khích giao tiếp cởi mở và thẳng thắn trong Vùng tương tác nên Trang web S4B Việt Nam không thể xác định trước tính chính xác hoặc sự phù hợp với Thỏa thuận này của bất kỳ Nội dung nào được truyền trong Vùng tương tác. Trang web S4B Việt Nam không chịu trách nhiệm sàng lọc, kiểm soát, chỉnh sửa, xem xét hoặc giám sát bất kỳ Nội dung nào trong Khu vực tương tác.

Bất kể những điều trên, bạn đồng ý rằng Trang web S4B Việt Nam có quyền giám sát bất kỳ Vùng tương tác nào, tùy từng thời điểm và tiết lộ mọi thông tin cần thiết để đáp ứng bất kỳ luật, quy định hoặc yêu cầu nào khác của chính phủ, để vận hành Vùng tương tác hoặc để bảo vệ nó hoặc những người dùng khác. Nếu được thông báo về Nội dung được cho là không tuân thủ Thỏa thuận này, Trang web S4B Việt Nam có thể điều tra cáo buộc và tự quyết định xem có nên xóa hay yêu cầu Người dùng xóa Nội dung đó hay không. Trang web S4B Việt Nam có quyền cấm các hành vi, giao tiếp hoặc Nội dung trong Khu vực tương tác hoặc chỉnh sửa, từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần, mà nó cho là theo quyết định riêng của mình đối với (i) vi phạm các điều khoản tiêu chuẩn lúc bấy giờ của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ tiêu chuẩn nào khác, chính sách bằng văn bản của Trang web S4B Việt Nam có hiệu lực tại thời điểm đó, (ii) có hại cho quyền của bất kỳ người dùng nào, Trang web S4B Việt Nam hoặc các bên thứ ba khác, (iii) vi phạm luật hiện hành, hoặc (iv) bị phản đối.

Quyền sở hữu trí tuệ

Bạn thừa nhận rằng Trang web S4B Việt Nam cho phép truy cập vào Nội dung được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu khác (bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ) (“Quyền sở hữu trí tuệ”) và rằng các Quyền sở hữu trí tuệ này có giá trị và được bảo vệ trên tất cả các phương tiện truyền thông hiện có. được phát triển bây giờ hoặc sau này và ngoại trừ những trường hợp được quy định rõ ràng bên dưới, việc sử dụng Nội dung của Khách hàng sẽ chịu sự điều chỉnh của luật bản quyền hiện hành và các luật sở hữu trí tuệ khác.

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng tất cả Nội dung trên Trang web S4B Việt Nam bao gồm và không giới hạn ở các sơ yếu lý lịch sẽ thuộc Quyền sở hữu trí tuệ duy nhất của Trang web S4B Việt Nam và Navigos Group và bạn không được sửa đổi, sao chép, sao chép, truyền tải, phân phối, xuất bản , tạo tác phẩm phái sinh từ, hiển thị hoặc chuyển giao hoặc khai thác thương mại bất kỳ Nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần, được cung cấp. Tuy nhiên, bạn có thể (i) tạo một số lượng hợp lý các bản sao kỹ thuật số hoặc dạng khác để cho phép phần cứng và phần mềm máy tính của bạn truy cập và xem Nội dung, (ii) in một bản sao của mỗi phần Nội dung, (iii) tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao Nội dung, toàn bộ hoặc một phần, ở dạng bản cứng hoặc dạng điện tử chỉ để sử dụng nội bộ.

Mọi bản sao Nội dung được phép đều phải sao chép bất kỳ thông báo nào có trong Nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông báo về Quyền sở hữu trí tuệ và ghi nguồn gốc cho “Trang web S4B Việt Nam” và địa chỉ URL của nó. Bạn không có được bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào bằng cách tải xuống hoặc in Nội dung. Bất kỳ sự sao chép hoặc sử dụng trái phép Nội dung cho mục đích thương mại sẽ bị coi là vi phạm và sẽ được xử lý theo các quy định và luật hiện hành có liên quan trong đây.

Nội dung do Khách hàng cung cấp. Bạn có thể tải lên bất kỳ Vùng tương tác nào hoặc truyền tải, đăng, xuất bản, sao chép hoặc phân phối trên hoặc thông qua Trang web S4B Việt Nam chỉ Nội dung không tuân theo bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào hoặc Nội dung mà bất kỳ chủ sở hữu Quyền sở hữu trí tuệ nào đã thể hiện rõ ràng trong đó. được phép phân phối qua Internet và trên Trang web S4B Việt Nam mà không có bất kỳ hạn chế nào. Bất kỳ Nội dung nào được gửi với sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền không phải là bạn đều phải chứa cụm từ như “Bản quyền thuộc sở hữu của [tên chủ sở hữu]; Được sử dụng theo Giấy phép”. Bằng cách gửi Nội dung đến bất kỳ Vùng tương tác nào, bạn tự động cấp và/hoặc bảo đảm rằng chủ sở hữu Nội dung đó, cho dù đó là bạn hay bên thứ ba, đã cấp một cách rõ ràng cho Trang web S4B Việt Nam quyền miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, không độc quyền. , không hạn chế, quyền và giấy phép trên toàn thế giới để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo tác phẩm phái sinh từ, cấp phép phụ, phân phối, thực hiện và hiển thị Nội dung đó, toàn bộ hoặc một phần, trên toàn thế giới và/hoặc để kết hợp Nội dung đó trong các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào hiện được biết đến hoặc được phát triển sau này theo thời hạn đầy đủ của bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào có thể tồn tại trong Nội dung đó. Bạn cũng cho phép Trang web S4B Việt Nam cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào nêu trên được cấp đối với Nội dung đó. Ngoài ra, bạn còn cho phép Trang web S4B Việt Nam sử dụng tên công ty và logo công ty của bạn cho mục đích tiếp thị.

​Liên kết; Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo đảm; Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Bạn hiểu rằng ngoại trừ Nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp rõ ràng trên Trang web S4B Việt Nam, cả Trang web S4B Việt Nam, công ty con và công ty mẹ hoặc các chi nhánh, hoặc giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý tương ứng của Chúng tôi không kiểm soát, cung cấp hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ có sẵn thông qua các trang web trên Internet được liên kết đến hoặc từ Trang web S4B Việt Nam. Tất cả Nội dung, hàng hóa và dịch vụ như vậy đều có thể truy cập được trên Internet bởi các bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của Trang web S4B Việt Nam hoặc được kiểm soát bởi Trang web S4B Việt Nam. Trang web S4B Việt Nam không xác nhận cũng như không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, hữu ích, chất lượng hoặc tính sẵn có của bất kỳ Nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên bất kỳ trang web nào được liên kết đến hoặc từ Trang web S4B Việt Nam, đây là trách nhiệm duy nhất của các bên thứ ba độc lập đó , và bạn hoàn toàn chịu rủi ro khi sử dụng chúng. Trang web S4B Việt Nam, công ty con và công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý tương ứng sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do bạn gây ra. việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ Nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên bất kỳ trang web nào được liên kết đến hoặc từ Trang web S4B Việt Nam hoặc việc bạn không thể truy cập Internet hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết đến hoặc từ Trang web S4B Việt Nam.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ chính sách nào khác bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì phần đó sẽ được hiểu theo luật hiện hành gần nhất có thể để phản ánh ý định ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu lực. Việc Trang web S4B Việt Nam không thể yêu cầu hoặc buộc thực hiện nghiêm túc bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không được hiểu là sự từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc quyền nào. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của tiểu bang hoặc tỉnh nơi đặt Trang web S4B Việt Nam, ngoại trừ xung đột với các quy định pháp luật, và bạn và Trang web S4B Việt Nam đều phải chịu thẩm quyền xét xử độc quyền của tòa án của tiểu bang hoặc tỉnh đó.

Thỏa thuận này mang tính cá nhân đối với bạn và bạn không được chuyển nhượng quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo đó cho bất kỳ ai. Tất cả các logo, tên thương hiệu, sản phẩm, nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ xuất hiện ở đây có thể là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ của chủ sở hữu tương ứng. Việc tham chiếu đến bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và liên kết nào đến hoặc từ Trang web S4B Việt Nam đều được thực hiện nghiêm túc để làm rõ và nhận dạng và không cấu thành sự chứng thực của Trang web S4B Việt Nam về các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do chủ sở hữu nhãn hiệu, dịch vụ đó cung cấp. đánh dấu hoặc liên kết hoặc chứng thực Trang web S4B Việt Nam bởi chủ sở hữu nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc liên kết đó.